fbpx

ทีม : 3TP

1 ระบบ

CAFAutoTrade_DynamicMK

เป็นระบบที่เป็นทั้ง Trend following และ Swing trade โดยระบบจะปรับตัวได้เองตามสภาวะตลาด ผสมผสานตัวเลขทางสถิติทำให้มีความแม่นยำมากขึ้น และใช้ Indecator ทั่วไปในการกรองสัญญาณซื้อขาย เงินลงทุนเริ่มต้น 50,000 บาท ต่อ 1 สัญญา ระบบใช้ Time frame 15 นาที