fbpx

ทีม: TTP

1 ระบบ

Gura Gura no Mi

เป็นระบบที่ส่งคำสั่งเมื่อมีความผันผวนในตลาด มีการตรวจสอบถ้ามีช่วงใหนที่มีความผันผวนมากจะไม่ Action ระบบมีเงินลงทุนเริ่มต้น 80,000 บาท ส่งคำสั่ง 1 สัญญา ระบบใช้ Time frame 15 นาที

Pin It on Pinterest