fbpx

หนี้สาธารณะ หนึ่งองค์ประกอบที่ส่งผลต่อราคาทองคำ

หนี้สาธารณะ หมายถึง หนี้ที่เกิดจากการกู้เงินของรัฐบาลเพื่อนำมาใช้จ่ายในนโยบายแบบขาดดุลหรือใช้ในกิจการของรัฐบาล ซึ่งการที่รัฐบาลต้องก่อหนี้สาธารณะมีหลายสาเหตุได้แก่

  1. เพื่อแก้ไขภาวะเงินฝืดและช่วยฟื้นฟูภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำ
  2. เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
  3. การกู้ยืมหนี้ใหม่เพื่อชำระหนี้เก่า

ทั้งนี้การวัดหนี้สาธารณะมักเทียบเป็นเปอร์เซ็น(%) ของ GDP เนื่องจากจะได้สามารถวัดว่าประเทศที่ก่อหนี้สาธารณะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้เพียงใด

ประเภทของหนี้สาธารณะ

  1. ระยะสั้น(Short-Term Loan) หนี้ที่มีระยะเวลาการไถ่ถอนไม่เกิน 1 ปี
  2. หนี้ระยะกลาง(Medium-Term Loan) หนี้ที่มีกำหนดระยะเวลาชำระคนตั้งแต่ 1ถึง 5 ปี
  3. หนี้ระยะยาว(Long-Term Loan) หนี้ที่มีระยะเวลาการไถ่ถอนคืนตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป

แหล่งที่มาของเงินกู้มี 2 แหล่ง

  1. หนี้ภายในประเทศ(Internal Debt)เป็นการกู้ยืมจากแหล่งเงินกู้ภายในประเทศ ได้แก่ ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารกลาง สถาบันการเงินอื่นๆ เช่น การขายพันธบัตรแก่นักลงทุนในประเทศ
  2. หนี้ภายนอกประเทศ(External Debt) เป็นการกู้ยืมเงินจากต่างประเทศ ได้แก่ เอกชนต่างประเทศ รัฐบาลต่างประเทศ และสถาบันการเงินระหว่างประเทศอื่นๆ เช่น การกู้ยืมจากธนาคารระหว่างประเทศและการการขายพันธบัตรแก่นักลงทุนต่างประเทศ

 

ผลดีผลเสียของการก่อหนี้สาธารณะ

 

ผลดี ผลเสีย
1.เพิ่มเม็ดเงินมากระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยในกรณีที่เศรษฐกิจตกต่ำ 1.ทำให้เกิดภาวะเงินเฟ้อ
2.กู้มาลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและรองรับการเติบโตในอนาคตของประเทศที่อยู่ในระยะพัฒนาเศรษฐกิจ 2.กรณีรัฐบาลใช้จ่ายไม่เกิดประโยชน์
3.เป็นภาระแก่ประชาชนส่วนรวม

 

แล้วหนี้สาธารณะจะส่งผลต่อราคาทองคำได้อย่างไร?

ปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อการขึ้นลงของราคาทองคำหลักๆ มาจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ โดยราคาทองคำมักจะเคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้ามกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ หากสหรัฐฯ มีการก่อหนี้สาธารณะมากจนเกินไปจะทำให้เกิดภาวะเงินเฟ้อในสหรัฐ จะทำให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ มีค่าลดลง และราคาทองคำจะปรับตัวสูงขึ้น ถ้าไม่มีปัจจัยอื่นๆ มากระทบต่อราคาทองคำในช่วงนั้น

 

หนี้สาธารณะของสหรัฐ

ปี 2018 สหรัฐฯ มีหนี้รวมทั้งหมด 20.635 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

ปี 2018 สหรัฐฯ มีหนี้ต่อ GDP 72%

การที่สหรัฐฯ มีหนี้สาธารณะในระดับสูงจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ อ่อน และส่งผลให้ราคาทองคำโลกปรับขึ้น แต่ทั้งนี้การเคลื่อนไหวของราคาทองคำจะขึ้นมากขนาดไหนขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆ ด้วย