Hun Goldman

Investment Blogger

คุณธนะเกียรติ ปฐมะพงษ์

นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

นักวิเคราะห์อาวุโส

บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด

ในคำว่า “เป็นไปไม่ได้” มีคำว่า “เป็นไปได้” ซ่อนอยู่เสมอ