บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด

โอกาสในการทำงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี

เจ้าหน้าที่บัญชี

ประกาศเมื่อ วันศุกร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2562


คุณสมบัติ

เพศ: ไม่จำกัดเพศ

การศึกษา: ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชีการเงิน

ประสบการณ์: อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป


รายละเอียดงาน

รูปแบบ: งานประจำ

วันหยุด: เสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดตามประกาศของธปท. และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

เวลางาน: 08.30 - 17.30

เงินเดือน: ตามตกลง

สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพมหานคร (สำนักงานใหญ่)


หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. ทำบัญชีประเภทต่าง ๆ ของบริษัทฯ ตั้งแต่เริ่มบันทึกบัญชีจนกระทั่งถึงการกระทบยอดบัญชีให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของบริษัทฯ และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
 2. จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน รายงานฐานะการเงิน รายงานกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานบัญชีต่าง ๆ นำส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 3. จัดทำรายงานการคำนวณกองทุนสภาพคล่องสุทธิ
 4. จัดทำรายงานภาษีอากร เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชานำส่งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
 5. ประสานงานกับผู้สอบบัญชี และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบบัญชี และตรวจสอบทรัพย์สินของบริษัทฯ
 6. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา


สวัสดิการสำหรับพนักงาน

 1. ประกันสุขภาพกลุ่ม
 2. ตรวจสุขภาพประจำปี
 3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 4. กองทุนเงินทดแทน และกองทุนประกันสังคม
 5. ท่องเที่ยวประจำปี
 6. งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 7. โบนัสประจำปี / ปรับค่าจ้างประจำปี

เอกสารประกอบการสมัครงาน

 1. สำเนาทะเบียนบ้าน
 2. สำเนาบัตรประชาชน
 3. สำเนาวุฒิการศึกษา
 4. สำเนาใบผ่านงาน (หากมี)

Search

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่าง