fbpx

 

“Quant” คืออะไร? เหตุไฉนจึงถูกกล่าวขานว่า Quant?
มาลองดูการสนทนาพาทีระหว่างออเจ้านักลงทุนกับพี่หมื่นหุ่นยนต์กันเถิด

ข้อดีของพี่หมื่นหุ่นยนต์เยอะแยะแบบนี้ จะรีรออะไรกันจ้ะออเจ้านักลงทุนทั้งหลาย

ชักจะเริ่มสนใจระบบเทรดอัตโนมัติของ Quant by CAF แล้วสินะเจ้าคะ ถ้าออเจ้านักลงทุนท่านใดสนใจหรือมีข้อสงสัย อยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อมาได้ทางนี้เจ้าค่ะ

 

“Quant” คืออะไร? เหตุไฉนจึงถูกกล่าวขานว่า Quant?
มาลองดูการสนทนาพาทีระหว่างออเจ้านักลงทุนกับพี่หมื่นหุ่นยนต์กันเถิด

ข้อดีของพี่หมื่นหุ่นยนต์เยอะแยะแบบนี้ จะรีรออะไรกันจ้ะออเจ้านักลงทุนทั้งหลาย

ชักจะเริ่มสนใจระบบเทรดอัตโนมัติของ Quant by CAF แล้วสินะเจ้าคะ ถ้าออเจ้านักลงทุนท่านใดสนใจหรือมีข้อสงสัย อยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อมาได้ทางนี้เจ้าค่ะ