fbpx

ครั้งแรกกับการค้นหาสุดยอดนักพัฒนาระบบ Auto Trade
เพื่อพิชิตตำแหน่ง The Quant Master Thailand
ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 700,000 บาท

เปิดรับสมัครและเปิดบัญชีตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม – 30 ตุลาคม 2561
(เริ่มแข่งขันจริงตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม – 28 มีนาคม 2562)

กติกาการแข่งขัน

                                             ปรับปรุง ณ วันที่ 18 ก.ย. 2561

เปิดรับสมัคร และเปิดบัญชีตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม2561 – 30 ตุลาคม 2561

(เริ่มแข่งขันจริงตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม – 28 มีนาคม 2562)

(ผู้เข้าแข่งขันจะต้องเปิดบัญชีให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2561 โดยมีระยะเวลาในการเปิดบัญชี 3-5 วัน)

 1. กติกาการแข่งขัน

ผู้เข้าแข่งขันจะต้องเปิดบัญชีใหม่เพื่อใช้ในการแข่งขันกับบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนคลาสสิก ออสสิริส จำกัด (CAF) โดยผู้เข้าแข่งขันจะต้องเตรียมเอกสารในการเปิดบัญชีมาพร้อมกับใบสมัคร (กรณีที่ทีมนั้นๆมีหลายระบบสามารถเปิดบัญชีได้หลายบัญชี)

 

เอกสารประกอบการเปิดบัญชี

 • สำเนาบัตรประชาชน (เห็นหน้าชัดเจน) รับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้าน รับรองสำเนาถูกต้อง1 ชุด
 • สำเนารายการเดินบัญชี (Statement) ย้อนหลัง 3เดือน(อัพเดตไม่เกิน 30วัน) รับรองสำเนาถูกต้อง1 ชุด พร้อมสำเนาสมุดบัญชีธนาคาร (หน้าแรก) รับรองสำเนาถูกต้อง1 ชุด
 • กรณีมีการเปลี่ยน ชื่อ/นามสกุล ให้แนบเอกสารดังนี้                                 

  – สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล รับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุดหรือ                  

  – สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีเปลี่ยนนามสกุลเพราะการสมรส)รับรองสำเนาถูกต้อง1 ชุด

 คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน

 • จำนวนสมาชิกตั้งแต่ 1 – 5 คนต่อทีมโดยไม่จำกัดเพศอายุและอาชีพ
 • ผู้เข้าแข่งขันจะต้องสามารถเปิดเผยแนวคิดเบื้องต้นของระบบออกสู่สาธารณชนได้
 • ผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย 

2.เงื่อนไขของระบบเทรดที่ผู้แข่งขันออกแบบ

  • ผู้เข้าแข่งขันจะต้องนำระบบที่ทีมตนเองออกแบบ เทรดในสินค้า Set50 Index Futures เท่านั้น
  • Timeframe: ตั้งแต่ 1 นาที ไปจนถึง 60 นาที
  • ค่าคอมมิชชั่น: 46.60 บาทต่อสัญญา (รวมVat(ไป-กลับ 93.20 บาท)
  • ระบบเทรดจะต้องถูกออกแบบและประเมินจากทีมผู้แข่งขันเอง โดยห้ามมีการนำระบบของบุคคลอื่นมาใช้ในการแข่งขัน
  • ผู้เข้าแข่งขันจะต้องเขียนระบบเทรดด้วยภาษาของ Amibroker (AFL) หรือ MetaTrader4 (MQL) โดยรูปแบบการส่งคำสั่งของระบบที่ออกแบบด้วยภาษาของ Amibroker (AFL) ต้องเป็น Market Price (MP) เท่านั้น
   • ผู้เข้าแข่งขันต้องเปิดและดูแลระบบเทรดอัตโนมัติด้วยตนเอง                         – สำหรับผู้เข้าแข่งขันที่ใช้ MT4สามารถใช้ข้อมูลราคาและส่งคำสั่งจาก MT4 ได้โดยตรง                                                                               – สำหรับผู้เข้าแข่งขันที่ใช้ AmibrokerCAF ให้บริการข้อมูลราคาจาก MT4 DDE โดยผู้เข้าแข่งขันสามารถเลือกใช้ข้อมูลราคาจากแหล่งอื่นก็ได้ แต่จะต้องส่งคำสั่งซื้อขายผ่าน Bridge ของ MT4 เท่านั้น
  • จำนวนครั้งการเทรดขั้นต่ำเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 50 ครั้ง/ปี และสามารถรองรับเงินได้ขั้นต่ำ 20 ล้านบาท
  • ระบบเทรดต้องมีผลการ backtest จากข้อมูลที่CAFจัดให้โดยได้กำไรเฉลี่ย 20%/ปี และ Absolute Maximum Drawdown ไม่เกิน 20% (Absolute Maximum Drawdown = Maximum drawdown ที่อ้างอิงจากเงินลงทุนตั้งต้น 

3. กำหนดการแข่งขัน

การแข่งขันจะถูกแบ่งออกเป็น 3ช่วง

ช่วงที่ 1: รอบ Forward Test

 ระยะเวลา : วันที่ – 30 พฤศจิกายน 2561

 สินค้าที่ใช้ในการแข่งขัน: S50Z18

เงื่อนไขในการแข่งขันรอบที่ 1

 • ผู้เข้าแข่งขันต้องมีการวางเงินขั้นต่ำสำหรับการแข่งขัน 50,000 บาท ต่อทีมโดยจะไม่จำกัดจำนวนสัญญาการเทรด
 • กรณีที่ผู้เข้าแข่งขันวางเงินในระบบแล้วแต่ไม่ต้องการแข่งขันต่อไป ผู้เข้าแข่งขันสามารถถอนเงินออกจากระบบได้ทันที โดยCAF จะถือว่าผู้เข้าแข่งขันสละสิทธิ์ในการแข่งขัน
 • เป็นรอบที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าแข่งขันนำระบบที่ออกแบบมาทดสอบกับตลาดจริง โดยในการทดสอบผู้เข้าแข่งขันจะต้องนำเงินมาวางในระบบเอง ซึ่งในรอบนี้จะไม่มีการเก็บคะแนน และทีมผู้เข้าแข่งขันสามารถปรับเปลี่ยนระบบ ก่อนจะส่งโค้ดมาให้ CAF ในรอบถัดไปหลังจบรอบ Forward Test ทีมผู้เข้าแข่งขันสามารถเลือกได้ว่าจะเข้าแข่งขันต่อไปหรือว่าจะสละสิทธิ์การแข่งขันได้
  • ทีมที่ประสงค์จะเข้าแข่งขันในรอบถัดไป จะต้องเซ็นเอกสารดังต่อไปนี้                      –  เซ็นสัญญารักษาความลับ (Non-Disclosure Agreement)                        –  เซ็นสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิโปรแกรมโดยลิขสิทธิ์ยังคงเป็นของผู้พัฒนาระบบเทรด 

 

ช่วงที่ 2: ส่งระบบเทรดมาให้CAF เพื่อตรวจสอบระบบ และ Code

ระยะเวลาการตรวจสอบ Code : วันที่3 ธันวาคม 2561 14ธันวาคม 2561

ระยะเวลาในการนำเสนอแนวคิดของระบบเทรดกับ CAF: วันที่ 17 ธันวาคม 2561 – 21 ธันวาคม 2561 

ระยะเวลาการประกาศผลผู้เข้ารอบการแข่งขันในรอบเทรดจริง:ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2561

รายละเอียดที่ผู้เข้าแข่งขันต้องปฏิบัติตามกำหนดการที่ CAF จะประกาศ

 • ทีมผู้เข้าแข่งขันจะต้องส่งโค้ด(เป็น EA, DLL ได้ ไม่จำเป็นต้องส่งตัว source code) มาให้ CAF เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของผลการเทรดจริงในรอบ Live Trading
 • ทีมผู้เข้าแข่งขันจะต้องนำเสนอแนวคิดของระบบเทรดกับ CAF โดย CAF จะติดต่อกลับไปเพื่อนัดหมายทีมผู้เข้าแข่งขันภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในข้างต้น

ช่วงที่ 3: รอบLive Trading(การเทรดด้วยบัญชีเทรดจริง)

ระยะเวลาการแข่งขัน: 3 เดือน (วันที่2 มกราคม 2562 – 28 มีนาคม 2562)

ระยะเวลาในการประกาศผลทีมที่ชนะเลิศ และทีมที่ผ่านเกณฑ์: ภายในวันที่ 12 เมษายน 2562

สินค้าที่ใช้ในการแข่งขัน: S50H19

เงื่อนไขในการแข่งขันรอบLive Trading

 • ในช่วงระยะเวลาการแข่งขัน CAF จะไม่อนุญาตให้ทีมผู้เข้าแข่งขันปรับเปลี่ยนระบบเทรดและผลการเทรดจริงต้องสอดคล้องกับผลการ backtestของระบบที่แจ้งกับ CAF ไว้ในช่วงเวลาเดียวกันหากมีปัญหาว่าระบบเทรดมีสัญญาณซื้อขาย แต่ไม่สามารถส่งคำสั่งเข้าตลาดได้ CAF อนุญาตให้ส่งคำสั่งด้วยมือแทนได้ ณ ขณะนั้น
 • ผู้เข้าแข่งขันต้องมีการวางเงินขั้นต่ำสำหรับการแข่งขัน 50,000 บาท ต่อทีม โดยจำกัดจำนวนสัญญาการเทรด
 • กรณีทีมผู้เข้าแข่งขันมีผลขาดทุนสูงสุดที่เกิดขึ้นในระหว่างการเทรดผ่านบัญชีจริงเทียบกับเงินต้นมากกว่าหรือเท่ากับ 30% จะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขันทันที
 • กรณีที่มีการฝากและ/หรือถอนเงินจากบัญชีระหว่างการแข่งขัน (ยกเว้นกรณีดอกเบี้ยรับ) ผู้เข้าแข่งขันจะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขันทันที

 • ผู้เข้าแข่งขันต้องเข้าแข่งขันด้วยตนเอง และต้องปฏิบัติตามกติกาการแข่งขันอย่างเคร่งครัด
 • หากผู้เข้าแข่งขันมีพฤติกรรมที่เข้าข่ายในการเอาเปรียบผู้แข่งขันรายอื่น หรือมีพฤติกรรมในการซื้อขายที่ไม่เหมาะสม เช่น การสมรู้ร่วมคิดระหว่างผู้เข้าแข่งขัน การซื้อขายที่เข้าลักษณะเป็นการสร้างราคา เป็นต้นจะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขันทันที
 • กรณีผู้เข้าแข่งขันปฏิบัติผิดกติกาการแข่งขันที่กำหนดหรือมีการซื้อขายไม่เป็นไปตามเงื่อนไขหรือซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เข้าลักษณะต้องห้ามCAF จะตัดสิทธิ์ผู้เข้าแข่งขันออกจากการแข่งขันทันที โดยผู้เข้าแข่งขันไม่มีสิทธิโต้แย้ง อุทธรณ์ หรือขอให้มีการเปลี่ยนแปลงกติกาการแข่งขันแต่อย่างใด และยินยอมให้ CAF พิจารณาเลื่อนผู้เข้าแข่งขันที่อยู่ในลำดับถัดไปเป็นผู้ได้รับรางวัลแทน
 • CAF ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงบรรดาข้อกำหนดและเงื่อนไขการเข้าร่วมการแข่งขัน รวมถึงรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องภายใต้การแข่งขันนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสมได้โดยไม่ต้องมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และผู้เข้าแข่งขันตกลงที่จะปฏิบัติตามบรรดาข้อกำหนดและเงื่อนไขการเข้าร่วมการแข่งขัน รวมถึงกติกาการแข่งขันและเงื่อนไขการรับรางวัลตามที่ CAF กำหนดไว้ทุกประการ กรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของ CAF ถือเป็นที่สิ้นสุด

รายละเอียดและเกณฑ์การให้รางวัล

การจัดลำดับผู้ได้รับรางวัลในรอบLive Trading(การเทรดด้วยบัญชีเทรดจริง)จะพิจารณาจาก

สัดส่วนผลตอบแทนรายปีต่อผลขาดทุนสูงสุดที่เกิดขึ้นจริงในระหว่างการแข่งขันเมื่อเทียบกับเงินต้น(Annual Return per Absolute Max.Drawdown)ของระบบเทรดนั้นๆ จะต้องมากกว่าสัดส่วนดังกล่าวของสินค้าอ้างอิง

 • การเทรดและผลลัพธ์จะต้องออกมาสอดคล้องกับสมมติฐานที่เสนอในรอบคัดเลือก อีกทั้งมีแนวคิดและตรรกะที่น่าสนใจ โดยจะมีการประเมินจากคณะกรรมการซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบระบบเทรดอัตโนมัติจำนวน 4 ท่าน โดยคณะกรรมการแต่ละท่านจะมีสิทธิ์ให้คะแนนสูงสุดเพียงท่านละ 5 คะแนนต่อทีม

  รางวัลของผู้ชนะเลิศจะประเมินจากคะแนนรวมของทีม โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังต่อไปนี้

  เชิงปริมาณ (80คะแนน):

  คะแนนจะถูกเทียบกับทีมที่ได้สัดส่วน Annual Return per Absolute Max. Drawdown สูงที่สุด

  • ตัวอย่างการให้คะแนน : ถ้าหากทีมที่ได้อันดับ 1 ได้ Annual Return per Absolute Max. Drawdown เท่ากับ4 ในขณะที่ทีมอื่นได้ Annual Return per Absolute Max. Drawdownเท่ากับ2 ทีมที่ได้อันดับ 1 จะได้ 80 คะแนนเต็ม ส่วนอีกทีมจะได้ 40คะแนน

  เชิงคุณภาพ (20คะแนน):

 • การเทรดและผลลัพธ์จะต้องออกมาสอดคล้องกับสมมติฐานที่เสนอในรอบคัดเลือก อีกทั้งมีแนวคิดและตรรกะที่น่าสนใจ โดยจะมีการประเมินจากคณะกรรมการซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบระบบเทรดอัตโนมัติจำนวน 4 ท่าน โดยคณะกรรมการแต่ละท่านจะมีสิทธิ์ให้คะแนนสูงสุดเพียงท่านละ 5 คะแนนต่อทีม

  เงื่อนไขการรับรางวัล

 • รางวัลที่ 1 ได้รับเงินรางวัล 300,000 บาท และเงินรางวัลส่วนแบ่งตามจำนวนทีมที่เข้ารอบจากจำนวนเงิน
  400,000 บาท
 • รางวัลสำหรับทีมที่ผ่านเกณฑ์จะได้รับเงินรางวัลส่วนแบ่งตามจำนวนทีมที่เข้ารอบจากจำนวนเงิน 400,000 บาท
 • หลังจากจบการแข่งขัน CAF จะคัดเลือกระบบที่มีประสิทธิภาพและมีความน่าสนใจ เพื่อนำมาพัฒนา และเสนอให้
  ลูกค้าทั่วไปได้ใช้บริการ โดยทีมที่ถูกคัดเลือกจะได้รับผลตอบแทน ดังนี้                        – IBA หรือส่วนแบ่งค่าคอมมิชชั่นจากทุกๆจำนวนครั้งการเทรด                          – ค่าลิขสิทธิ์ในการใช้ระบบ

กรอกข้อมูลเพื่อสมัครแข่งขัน

ทราบข่าวสารการแข่งขันจากช่องทางไหน

Pin It on Pinterest