fbpx

ลงทะเบียนสมัครแข่งขันเรียบร้อย

*** เพื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนการสมัครแข่งขันกรุณายอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดเอกสารประกอบการแข่งขัน ***

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการเข้าร่วมการแข่งขัน The Quant Master Thailand

ผู้เข้าแข่งขัน The Quant Master Thailand ตกลงผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการเข้าร่วมการแข่งขันของบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด (CAF) ดังต่อไปนี้

ความตกลงและยินยอม

  1. ผู้เข้าแข่งขันต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นความจริงในการแข่งขันในการเปิดบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทั้งนี้ ในกรณีที่ CAF พบว่าผู้เข้าแข่งขันให้ข้อมูลไม่ถูกต้องหรือใช้ข้อมูลเท็จในการแข่งขัน CAF มีอำนาจพิจารณาเพิกถอนผู้เข้าแข่งขันได้โดยทันทีและจะถือว่าผู้เข้าแข่งขันตกลงสละสิทธิ์การแข่งขัน รวมถึงCAF ดำเนินการตัดสิทธิ์ผู้เข้าแข่งขันออกจากการแข่งขันนับแต่วันที่มีการให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือเป็นเท็จดังกล่าว
  2. ผู้เข้าแข่งขันยินยอมให้ CAF หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้จัดกิจกรรมต่างๆ ใช้ชื่อ ที่อยู่ รูปภาพของผู้เข้าแข่งขัน ข้อมูลแนวคิดเบื้องต้นของระบบเทรดที่ใช้ในการแข่งขัน รวมถึงทำการบันทึกภาพและเสียงเพื่อนำไปใช้ในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์การแข่งขัน
  3. กรณีที่ผู้เข้าแข่งขันได้รับรางวัลจากการแข่งขันผู้เข้าแข่งขันยินดีเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ CAF จัดให้มีขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ CAF และยินยอมให้ CAF หรือผู้จัดกิจกรรมนำชื่อ นามสกุล รูปภาพ ข้อมูลต่างๆ รวมถึงสื่อบันทึกภาพและเสียงไปใช้ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ได้
  4. ผู้เข้าแข่งขันรับทราบว่าในการแข่งขันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าภายใต้การแข่งขัน เป็นการแข่งขันภายใต้สภาวะตลาดและสถานการณ์จริง ดังนั้น ผู้เข้าแข่งขันจึงอาจได้รับผลกำไรหรือขาดทุนจากการแข่งขัน รวมถึงอาจมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยผู้เข้าแข่งขันมีหน้าที่ศึกษารายละเอียดข้อมูลการลงทุน และประเมินความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ของตนเอง ตลอดจนใช้ความระมัดระวังและวิจารณญาณในการตัดสินใจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และจะต้องรับผิดชอบในผลกำไรหรือขาดทุนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง โดย CAF ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในผลกำไรขาดทุนรวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้เข้าแข่งขัน
  5. บทวิเคราะห์ เนื้อหา ลิงค์เชื่อมโยง รูปภาพ หรือข้อมูลใดๆ ตลอดจนข้อคิดเห็นหรือทรรศนะที่นำเสนอ
   หรือเผยแพร่ผ่านการแข่งขัน หรือเว็บไซต์นี้ หรือช่องทางอื่นใด (ข้อมูลฯ”) เป็นความคิดเห็นหรือทรรศนะส่วนบุคคลของผู้ให้ข้อมูลเท่านั้น CAF ไม่อาจรับรองความถูกต้องแท้จริงของบรรดาข้อมูลฯและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบรรดาข้อมูลฯ ดังกล่าว

การเป็นนักพัฒนาระบบภายนอกให้กับทาง CAF

สำหรับทีมที่ถูกคัดเลือกเข้ามาเป็นนักพัฒนาระบบภายนอกให้กับCAFหลังจบการแข่งขันทุกทีมจะต้องเซ็นสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิโปรแกรมกับ CAF เพื่ออนุญาตให้ลูกค้าทั่วไปได้ใช้บริการ โดยลิขสิทธิ์ยังคงเป็นของผู้พัฒนาระบบเทรด

ข้อจำกัดความรับผิด

ผู้เข้าแข่งขันรับทราบและตกลงว่าในการแข่งขันนี้ CAF จะไม่รับผิดสำหรับความเสียหายใดๆ รวมถึงความสูญเสีย หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม โดยเฉพาะเจาะจง โดยบังเอิญหรือโดยผลสืบเนื่อง ซึ่งเกิดจากการที่ผู้เข้าแข่งขันเข้าร่วมการแข่งขัน รวมถึงการเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ นอกจากนั้น CAF จะไม่รับผิดต่อความเสียหาย ความสูญเสีย หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากความล้มเหลวในการใช้งาน ความผิดพลาด การหยุดชะงัก ข้อบกพร่อง ความไม่สมบูรณ์ของคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ ไวรัส ทั้งนี้ ไม่ว่า CAF จะได้รับการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือไม่ก็ตาม

การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น ๆ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแข่งขันบนเว็บไซต์อื่นๆ หรือข้อมูลของการแข่งขันนี้ที่อาจมีการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆ (“เว็บไซต์ที่เชื่อมโยง”) มิได้แสดงว่าเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนั้นได้รับการสนับสนุนหรืออยู่ภายใต้การควบคุมหรือความรับผิดชอบของ CAF แต่อย่างใด และ CAF ไม่อาจให้การรับรองในความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือ รวมถึงความปลอดภัยของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงได้ทั้งนี้ หากมีความเสียหายใดๆ เกิดขึ้นอันเนื่อง
มาจากการใช้งานหรือหลงเชื่อข้อความบนเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงดังกล่าวCAF จะไม่รับผิดชอบในความสูญหายหรือเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นและขอให้ผู้เข้าแข่งขันโปรดศึกษาข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนั้นก่อนดำเนินการ

การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขการเข้าร่วมการแข่งขัน

บรรดาข้อกำหนดและเงื่อนไขการเข้าร่วมการแข่งขัน รวมถึงรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องภายใต้การแข่งขันนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสมได้โดยไม่ต้องมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และผู้เข้าแข่งขันตกลงที่จะปฏิบัติตามบรรดาข้อกำหนดและเงื่อนไขการเข้าร่วมการแข่งขัน รวมถึงกติกาการแข่งขันและเงื่อนไขการรับรางวัลตามที่ CAF กำหนดไว้ทุกประการ กรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของ CAF ถือเป็นที่สิ้นสุด

กฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการเข้าร่วมการแข่งขันนี้อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายไทย

Pin It on Pinterest