fbpx

QUANT 

ระบบการส่งคำสั่งซื้อขายและส่งสัญญาณอัตโนมัติด้วยการสร้างกลยุทธ์ จากข้อมูลในตลาด, Indicators, ประเภทคำสั่งจากการตั้งตัวแปรต่างๆ โดยมีการผ่านการทดสอบประสิทธิภาพของกลยุทธ์ตามหลักทางสถิติ รวมถึงใช้หลักการวิเคราะห์ และแปรผลข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) ผนวกกับหลักการบริหารเงินลงทุน (Money Management) เพื่อให้มั่นใจว่าการลงทุนจะอยู่ในกรอบความเสี่ยงที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ

Pin It on Pinterest