fbpx
สรุปรายงานการประชุม กนง. เมื่อวันที่ 8 พ.ค.

สรุปรายงานการประชุม กนง. เมื่อวันที่ 8 พ.ค.

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เผยแพร่รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เมื่อวันที่ 8 พ.ค.62

โดยคณะกรรมการฯ มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 1.75% ต่อปีในการประชุมครั้งนี้ เพื่อรอประเมินผลกระทบจากปัจจัยต่างๆ

Pin It on Pinterest