fbpx
การวัดผลตอบแทนและความเสี่ยงด้วย Return / Max.Drawdown

การวัดผลตอบแทนและความเสี่ยงด้วย Return / Max.Drawdown

จากบทความก่อนหน้านี้เรื่อง Sharpe Ratio ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวัดผลตอบแทนและความเสี่ยงนอกจากนี้ ยังมีเครื่องมืออีกหลายชนิดที่ใช้งานได้ในลักษณะเดียวกัน ในครั้งนี้ Quant By CAF จะขอนำเสนอการวัดผลตอบแทนและความเสี่ยงด้วย Return /MDD ratio

Pin It on Pinterest