บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด

ข้อตกลง และเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์

    การเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ ตลอดจนการเปิดหน้าเอกสารต่าง ๆ ที่อยู่ในเว็บไซต์นี้ ผู้ใช้งานเว็บไซต์ ("ผู้ใช้งาน") ตกลง และยินยอมที่จะปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด ("บริษัทฯ") กฎหมายที่ใช้บังคับ และข้อตกลง รวมถึงเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ที่กำหนดไว้ในข้อตกลงนี้ ทั้งที่กำหนดไว้เป็นการทั่วไป และที่ได้กำหนดไว้โดยเฉพาะเจาะจงในส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์นี้ทั้งหมด ("ข้อตกลง และเงื่อนไขการใช้") โดยผู้ใช้งานรับทราบ ยอมรับว่าข้อตกลง และเงื่อนไขการใช้ที่กำหนดไว้นั้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

    การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวกับ ข้อตกลง และเงื่อนไขการใช้จะมีการเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์นี้ และเมื่อผู้ใช้งานได้เข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ภายหลังการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว ย่อมถือว่าผู้ใช้งานยอมรับข้อตกลง และเงื่อนไขการใช้ทั้งหมดตามที่ได้เปลี่ยนแปลงแล้ว ดังนั้น ผู้ใช้งานจึงควรติดตามข้อตกลง และเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ที่กำหนดไว้นี้อยู่เสมอ

    หากท่านไม่เห็นด้วย หรือมีความประสงค์ที่จะปฏิเสธความผลผูกพันตามข้อตกลง และเงื่อนไขการใช้ใด ๆ ขอความกรุณาท่านยุติการเข้าชม และใช้งานเว็บไซต์นี้

  1. การใช้งานเว็บไซต์ และทรัพย์สินทางปัญญา
    1. ข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ข้อความ รูปภาพ ตารางข้อมูล กราฟ ราคา หรือมูลค่าของสินค้า และบริการ (ถ้ามี) เครื่องหมายการค้า กราฟิกต่าง ๆ เสียง การออกแบบหน้าจอแอปพลิเคชัน การออกแบบส่วนของผู้ใช้ ข้อมูลต่าง ๆ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด โปรแกรมซอฟท์แวร์ใด ๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ รวมถึงข้อมูลทั้งหลายที่ผู้ใช้งานได้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์นี้ (ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า "เนื้อหา") ถือเป็นสิทธิของบริษัทฯ หรือผู้ให้อนุญาตแก่บริษัทฯ ซึ่งเนื้อหาเหล่านั้นได้รับความคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญา และ/หรือสิทธิในความเป็นเจ้าของอื่น ๆ ตามกฎหมายของประเทศไทย และ/หรือกฎหมายของประเทศอื่นไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ และไม่ว่าจะได้รับการจดทะเบียนไว้แล้ว หรือไม่ก็ตาม
      ทั้งนี้ การนำชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และเครื่องหมายอื่น ๆ ของบริษัทฯ รวมถึงทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ไปใช้ ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์ใด ๆ ผู้ใช้งานจะต้องได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ ก่อนดำเนินการ
    2. ชื่อทางการค้า ชื่อสินค้า เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และเครื่องหมายอื่น ๆ รวมถึงทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ ทั้งหมดที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ ซึ่งได้ถูกนำมาเรียบเรียง หรือจัดให้มีขึ้นเพื่อใช้เป็นองค์ประกอบของเว็บไซต์นี้ มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการตกแต่งรูปลักษณ์ของเว็บไซต์ โดยบริษัทฯ ในฐานะผู้ให้บริการเว็บไซต์ไม่ได้มีเจตนาที่จะกระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิในทางการค้า หรือทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ใด