ข้อตกลง และเงื่อนไขการใช้งาน

    บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “บริษัทฯ”) ได้จัดทำเว็บไซต์นี้ขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า และบุคคลทั่วไป (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “ผู้ใช้บริการ”) ที่ต้องการทราบข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหว ด้านสินค้า และบริการต่าง ๆ ของบริษัทฯ การใช้งานเว็บไซต์ รวมถึงบริการต่าง ๆ ที่อยู่ในเว็บไซต์นี้ ผู้ใช้บริการตกลง และยินยอมที่จะปฏิบัติตามนโยบายของ บริษัทฯ, กฎหมายที่ใช้บังคับ, ข้อตกลง และเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ที่กำหนดไว้ในข้อตกลงนี้ทั้งที่กำหนดไว้เป็นการทั่วไป และที่ได้กำหนดไว้โดยเฉพาะเจาะจงในส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์นี้ทั้งหมด โดยผู้ใช้บริการรับทราบว่า ข้อตกลง และเงื่อนไขการใช้บริการที่กำหนดไว้นั้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

    การเปลี่ยนแปลงข้อตกลง และเงื่อนไขการใช้บริการจะมีการเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์นี้ และเมื่อผู้ใช้งานได้เข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ภายหลังการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว ย่อมถือว่าผู้ใช้บริการยอมรับข้อตกลง และเงื่อนไขการใช้บรืการทั้งหมดตามที่ได้เปลี่ยนแปลงแล้ว ดังนั้น ผู้ใช้งานจึงควรติดตามข้อตกลง และเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ที่กำหนดไว้นี้อยู่เสมอ

    หากท่านไม่เห็นด้วย หรือประสงค์ที่จะปฏิเสธความมีผลผูกพันตามข้อตกลง และเงื่อนไขการใช้บริการใด ๆ ขอความกรุณาท่านยุติการเข้าชม และใช้งานเว็บไซต์นี้ทันที

    ข้อตกลง และเงื่อนไขการการใช้งานเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายไทย