บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด

ดาวน์โหลด เอกสาร

เอกสาร
ดาวน์โหลด เอกสาร
ชื่อไฟล์ อัพเดท
ชื่อไฟล์ อัพเดท
หนังสือมอบอำนาจ (เพื่อซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดอนุพันธ์) หนังสือมอบอำนาจ (เพื่อซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดอนุพันธ์) 10/12/2561
แบบแจ้งขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล แบบแจ้งขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล 10/12/2561
แบบขอปิดบัญชี แบบขอปิดบัญชี 10/12/2561
บัตรตัวอย่างลายมือชื่อ บัตรตัวอย่างลายมือชื่อ 10/12/2561
ใบนำฝากหลักประกัน ใบนำฝากหลักประกัน 10/12/2561
แบบแจ้งความประสงค์ส่งมอบโดยทางเลือกอื่น แบบแจ้งความประสงค์ส่งมอบโดยทางเลือกอื่น 10/12/2561
บันทึกเพิ่มเติม สัญญาแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดอนุพันธ์ บันทึกเพิ่มเติม สัญญาแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดอนุพันธ์ 10/12/2561
W-8BEN Certificate of Foreign Status of Beneficial Owner for United States Tax Withholding and Reporting (Individuals) W-8BEN Certificate of Foreign Status of Beneficial Owner for United States Tax Withholding and Reporting (Individuals) 10/12/2561
W-9 Request for Taxpayer Identification Number and Certification W-9 Request for Taxpayer Identification Number and Certification 10/12/2561
แบบแจ้งสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน / ไม่เป็นบุคคลอเมริกัน (สำหรับลูกค้าประเภท บุคคลธรรมดา) แบบแจ้งสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน / ไม่เป็นบุคคลอเมริกัน (สำหรับลูกค้าประเภท บุคคลธรรมดา) 10/12/2561
แบบแจ้งสถานะความเป็นนิติบุคคลอเมริกัน / ไม่เป็นนิติบุคคลอเมริกัน (สำหรับลูกค้า ประเภทนิติบุคคล) แบบแจ้งสถานะความเป็นนิติบุคคลอเมริกัน / ไม่เป็นนิติบุคคลอเมริกัน (สำหรับลูกค้า ประเภทนิติบุคคล) 10/12/2561