บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด

ดาวน์โหลด เอกสาร

เอกสาร
ดาวน์โหลด เอกสาร
ชื่อไฟล์ อัพเดท
ชื่อไฟล์ อัพเดท
หนังสือมอบอำนาจ (เพื่อซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดอนุพันธ์) หนังสือมอบอำนาจ (เพื่อซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดอนุพันธ์) 01/06/2563
แบบแจ้งขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล แบบแจ้งขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล 01/06/2563
แบบขอปิดบัญชี แบบขอปิดบัญชี 01/06/2563
บัตรตัวอย่างลายมือชื่อ บัตรตัวอย่างลายมือชื่อ 01/06/2563
ใบนำฝากหลักประกัน ใบนำฝากหลักประกัน 01/06/2563
แบบแจ้งความประสงค์ส่งมอบโดยทางเลือกอื่น แบบแจ้งความประสงค์ส่งมอบโดยทางเลือกอื่น 01/06/2563
บันทึกเพิ่มเติม สัญญาแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดอนุพันธ์ บันทึกเพิ่มเติม สัญญาแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดอนุพันธ์ 01/06/2563
W-8BEN Certificate of Foreign Status of Beneficial Owner for United States Tax Withholding and Reporting (Individuals) W-8BEN Certificate of Foreign Status of Beneficial Owner for United States Tax Withholding and Reporting (Individuals) 01/06/2563
W-9 Request for Taxpayer Identification Number and Certification W-9 Request for Taxpayer Identification Number and Certification 01/06/2563
แบบแจ้งสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน / ไม่เป็นบุคคลอเมริกัน (สำหรับลูกค้าประเภท บุคคลธรรมดา) แบบแจ้งสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน / ไม่เป็นบุคคลอเมริกัน (สำหรับลูกค้าประเภท บุคคลธรรมดา) 01/06/2563
แบบแจ้งสถานะความเป็นนิติบุคคลอเมริกัน / ไม่เป็นนิติบุคคลอเมริกัน (สำหรับลูกค้า ประเภทนิติบุคคล) แบบแจ้งสถานะความเป็นนิติบุคคลอเมริกัน / ไม่เป็นนิติบุคคลอเมริกัน (สำหรับลูกค้า ประเภทนิติบุคคล) 01/06/2563
Array
(
)
		
Array
(
    [sesCAFXXSLAT] => 1716654362
    [CAFXSI18NX] => th
    [_csrf] => d12183f0969cf550554da0af1ad1cd7e
    [CAFXSFEREF] => https://www.caf.co.th/download/document.html
)
		
Array
(
    [category] => document
)
		
Array
(
)