บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด

แนะนำ ติชม ร้องเรียน

ความพึงพอใจของลูกค้า

    บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด ขอแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบ ในกรณีที่ท่านมีคำแนะนำ ต้องการติชม หรือร้องเรียนต่าง ๆ เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ หรือการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานของบริษัทฯ สามารถแจ้งข้อมูล คำแนะนำ คำติชม หรือคำร้องเรียนผ่านหน่วยงานที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ ดังนี้

หน่วยงานรับเรื่องร้องเรียน

ฝ่ายกำกับ และตรวจสอบภายใน

ผู้รับเรื่องร้องเรียน

นางสาวชนิกานต์ เชื้อทอง
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2618 0850

นายมนตรี เลาหวิทยประเสริฐ
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2618 0851

แนะนำ ติชม ร้องเรียน

กรุณากรอกชื่อของคุณ
กรุณากรอกอีเมลของคุณ
กรุณากรอกหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ
กรุณากรอกข้อความของคุณ