บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด

ประกาศ นโยบายรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

CAF-ANT-2020-001
วันที่ 10 มิถุนายน 2563
เรื่อง
นโยบายรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
เรียน
ลูกค้าผู้มีอุปการคุณทุกท่าน

บริษัท หลักทรัพยท์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด (“บริษัท”) ให้ความสำคัญในการได้รับ ความไว้วางใจจากลูกค้า บริษัท ตระหนักถึงความสำคัญ ของการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลและ จะรักษาข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้าไว้เป็นความลับ บริษัทจึงขอแจ้งให้ทราบถึงนโยบายของบริษัท เกี่ยวกับการ รักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าหรือบุคคลใดที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท ดังเอกสารประกอบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวราวุธ เบญจาพุทธารักษ์)

กรรมการผู้จัดการ


เอกสารประกอบ : ดาวน์โหลด

ประกาศอื่น

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด ให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจอย่างระมัดระว...

นโยบายการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน
นโยบายการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน

บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด ให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจอย่างระมัดระว...

Array
(
)
		
Array
(
    [sesCAFXXSLAT] => 1603372135
    [CAFXSI18NX] => th
    [_csrf] => f46427883fe1a057db079ae90dd8fcb1
    [CAFXSFEREF] => https://www.caf.co.th/announcement/CAF-ANT-2020-001.html
)
		
Array
(
    [content] => CAF-ANT-2020-001
)
		
Array
(
)