บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด

ประกาศ แจ้งลูกค้าเรื่องคำสั่งไม่เหมาะสม

CAF-ANT-2020-002
วันที่ 22 มิถุนายน 2563
เรื่อง
แจ้งลูกค้าเรื่องคำสั่งไม่เหมาะสม
เรียน
ลูกค้าผู้มีอุปการคุณทุกท่าน

บริษัทขอความร่วมมือลูกค้าทุกท่านโปรดใช้ความระมัดระวังในการส่งคำสั่งซื้อ หรือขาย หรือยกเลิกการซื้อหรือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ในลักษณะที่บริษัทตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กำหนดว่าเป็นการส่งคำสั่งที่มีลักษณะเข้าข่ายไม่เหมาะสม หรืออาจพิจารณาได้ว่าเป็นคำสั่งที่ไม่เหมาะสมและ โดยอาจส่งผลกระทบให้ราคาสัญญาหรือสภาพการซื้อขายโดยรวมเปลี่ยนแปลงขึ้นหรือลงไม่เป็นไปตามสภาพปกติของตลาด ตามข้อบังคับที่ตลาดหลักทรัพย์ฯได้กำหนดไว้ ดังเอกสารประกอบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวราวุธ เบญจาพุทธารักษ์)

กรรมการผู้จัดการ


เอกสารประกอบ : ดาวน์โหลด

ประกาศอื่น

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด ให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจอย่างระมัดระว...

นโยบายการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน
นโยบายการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน

บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด ให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจอย่างระมัดระว...

Array
(
)
		
Array
(
    [sesCAFXXSLAT] => 1601054376
    [CAFXSI18NX] => th
    [_csrf] => 71c095f063d53750c38fb35318084f65
    [CAFXSFEREF] => https://www.caf.co.th/announcement/CAF-ANT-2020-002.html
)
		
Array
(
    [content] => CAF-ANT-2020-002
)
		
Array
(
)