บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด

ประกาศ นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

CAF-ANT-2020-003
วันที่ 28 สิงหาคม 2563
เรื่อง
นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
เรียน
ลูกค้าผู้มีอุปการคุณทุกท่าน

คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดเครื่องมือในการบริหารจัดการ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าบริษัทฯ มีการบริหารจัดการธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯได้กำหนดมาตรการในการขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังเอกสารประกอบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวราวุธ เบญจาพุทธารักษ์)

กรรมการผู้จัดการ


เอกสารประกอบ : ดาวน์โหลด

ประกาศอื่น

แจ้งปิดสาขาหาดใหญ่
แจ้งปิดสาขาหาดใหญ่

ตามที่ท่านได้มอบความไว้วางใจให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด เป็นผู้ให...

แจ้งเปลี่ยนอัตราค่าธรรมเนียมนายหน้าของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
แจ้งเปลี่ยนอัตราค่าธรรมเนียมนายหน้าของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ตามที่ท่านได้มอบความไว้วางใจให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด เป็นผู้ให...

Array
(
)
		
Array
(
    [sesCAFXXSLAT] => 1606381075
    [CAFXSI18NX] => th
    [_csrf] => c8a013867dfda53b7bd4521c06ad43f3
    [CAFXSFEREF] => https://www.caf.co.th/announcement/CAF-ANT-2020-003.html
)
		
Array
(
    [content] => CAF-ANT-2020-003
)
		
Array
(
)