บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด

ประกาศ นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

CAF-ANT-2020-003
วันที่ 28 สิงหาคม 2563
เรื่อง
นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
เรียน
ลูกค้าผู้มีอุปการคุณทุกท่าน

คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดเครื่องมือในการบริหารจัดการ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าบริษัทฯ มีการบริหารจัดการธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯได้กำหนดมาตรการในการขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังเอกสารประกอบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวราวุธ เบญจาพุทธารักษ์)

กรรมการผู้จัดการ


เอกสารประกอบ : ดาวน์โหลด

ประกาศอื่น

แจ้งลูกค้าติดต่อเจ้าหน้าที่ กรณี Work from Home
แจ้งลูกค้าติดต่อเจ้าหน้าที่ กรณี Work from Home

ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ได้ทวีความรุนแรงขึ้นและพบว่ามีการแพร่ระ...

แจ้งลูกค้าติดต่อเจ้าหน้าที่ กรณี Work from Home (การระบาดระลอกใหม่)
แจ้งลูกค้าติดต่อเจ้าหน้าที่ กรณี Work from Home (การระบาดระลอกใหม่)

ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ได้ทวีความรุนแรงขึ้นและพบว่ามีการแพร่ระ...

Array
(
)
		
Array
(
    [sesCAFXXSLAT] => 1623796474
    [CAFXSI18NX] => th
    [_csrf] => f6ea7b28855ea29c04a0903ce6678b8d
    [CAFXSFEREF] => https://www.caf.co.th/announcement/CAF-ANT-2020-003.html
)
		
Array
(
    [content] => CAF-ANT-2020-003
)
		
Array
(
)