บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด

ประกาศ นโยบายการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน

CAF-ANT-2020-004
วันที่ 28 สิงหาคม 2563
เรื่อง
นโยบายการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน
เรียน
ลูกค้าผู้มีอุปการคุณทุกท่าน

บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด ให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจอย่างระมัดระวัง ในเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน โดยยึดถือปฏิบัติตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทจึงเปิดโอกาสให้พนักงานหรือผู้มีส่วนได้เสียที่พบเห็น หรือมีหลักฐาน หรือมีข้อสงสัยว่ามีหลักฐานหรือบุคคลซึ่งกระทำในนามบริษัท ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการให้สินบนหรือคอร์รัปชันทั้งทางตรงหรือทางอ้อม การทุจริตกระทำผิดตามกฎหมาย การฝ่าฝืนกฎระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายของบริษัท การไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน การไม่ได้รับความเป็นธรรมในการปฏิบัติงาน สามารถแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียนการกระทำดังกล่าว โดยผ่านช่องทางและกระบวนการตามที่บริษัทกำหนดได้ ดังนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายวราวุธ เบญจาพุทธารักษ์)

กรรมการผู้จัดการ


เอกสารประกอบ : ดาวน์โหลด

ประกาศอื่น

ยกเลิกการปฎิบัติงาน Work from Home และให้พนักงานทุกคนเข้ามาปฎิบัติงาน ณ สำนักงานตามปกติ
ยกเลิกการปฎิบัติงาน Work from Home และให้พนักงานทุกคนเข้ามาปฎิบัติงาน ณ สำนักงานตามปกติ

ตามที่บริษัทหลักบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด (CAF) ได้ให้พนักงานทุกคน...

TFEX เพิ่ม Contract Series ของ Silver Online Futures เป็น 2 อายุสัญญา ครอบคลุม 2 ไตรมาสใกล้สุด
TFEX เพิ่ม Contract Series ของ Silver Online Futures เป็น 2 อายุสัญญา ครอบคลุม 2 ไตรมาสใกล้สุด

TFEX เพิ่ม Contract Series ของ Silver Online Futures เป็น 2 อายุสัญญา ครอบคลุม 2 ไตรมาสใกล้สุด...

Array
(
)
		
Array
(
    [sesCAFXXSLAT] => 1643322109
    [CAFXSI18NX] => th
    [_csrf] => 917043764f1a8bb1b95aae344cdebd9a
    [CAFXSFEREF] => https://www.caf.co.th/announcement/CAF-ANT-2020-004.html
)
		
Array
(
    [content] => CAF-ANT-2020-004
)
		
Array
(
)