บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด

ประกาศ นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

CAF-ANT-2020-005
วันที่ 28 สิงหาคม 2563
เรื่อง
นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
เรียน
ลูกค้าผู้มีอุปการคุณทุกท่าน

บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด ให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจอย่างระมัดระวัง ในเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน โดยยึดถือปฏิบัติตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อประโยชน์ สูงสุดของผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้อง จึงกำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเพื่อใช้ถือเป็น แนวปฏิบัติดังนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายวราวุธ เบญจาพุทธารักษ์)

กรรมการผู้จัดการ


เอกสารประกอบ : ดาวน์โหลด

ประกาศอื่น

แจ้งปิดสาขาหาดใหญ่
แจ้งปิดสาขาหาดใหญ่

ตามที่ท่านได้มอบความไว้วางใจให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด เป็นผู้ให...

แจ้งเปลี่ยนอัตราค่าธรรมเนียมนายหน้าของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
แจ้งเปลี่ยนอัตราค่าธรรมเนียมนายหน้าของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ตามที่ท่านได้มอบความไว้วางใจให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด เป็นผู้ให...

Array
(
)
		
Array
(
    [sesCAFXXSLAT] => 1606384597
    [CAFXSI18NX] => th
    [_csrf] => 8c8317cc24a17124126a517e5ba5f9ac
    [CAFXSFEREF] => https://www.caf.co.th/announcement/CAF-ANT-2020-005.html
)
		
Array
(
    [content] => CAF-ANT-2020-005
)
		
Array
(
)