บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด

ประกาศ แจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท

CAF.MGT2018/032
วันที่ 15 มิถุนายน 2561
เรื่อง
แจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท
เรียน
ลูกค้าผู้มีอุปการคุณทุกท่าน

    ตามที่ท่านได้ให้บริษัท คลาสสิก ออสสิริส ฟิวเจอร์ส จำกัด เป็นผู้ให้บริการในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแก่ท่านนั้น บริษัทขอขอบพระคุณที่ท่านได้ไว้วางใจดังกล่าว และบริษัทใคร่ขอเรียนให้ทราบ บริษัทได้ทำการยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท ที่ปรึกษาการลงทุน ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ในการให้บริการแก่ท่าน และจากการยื่นขอรับใบอนุญาตข้างต้น บริษัทได้ทำการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทจากเดิมเป็น "บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด" โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป

    ทั้งนี้ ทากท่านมีข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่อผู้แนะนำการลงทุนของท่าน หรือบริษัทที่หมายเลข 0 2618 0808

ขอแสดงความนับถือ

(นายวราวุธ เบญจาพุทธารักษ์)

กรรมการผู้จัดการ


เอกสารประกอบ : ดาวน์โหลด

ประกาศอื่น

CAF กลับมาปฏิบัติงาน ณ สำนักงานตามปกติ
CAF กลับมาปฏิบัติงาน ณ สำนักงานตามปกติ

ตามที่บริษัทหลักบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด (CAF) ได้ให้พนักงานทุกคนปฎิ...

แจ้งลูกค้าเรื่องคำสั่งไม่เหมาะสม
แจ้งลูกค้าเรื่องคำสั่งไม่เหมาะสม

บริษัทขอความร่วมมือลูกค้าทุกท่านโปรดใช้ความระมัดระวังในการส่งคำสั่งซื้อ หรือขาย หรือยกเลิกการซื้อหรื...

Array
(
)
		
Array
(
    [sesCAFXXSLAT] => 1596856557
    [CAFXSI18NX] => th
    [_csrf] => 5ec7df5fa42fcc5a0f28e6fd8146c305
    [CAFXSFEREF] => https://www.caf.co.th/announcement/caf-mgt-2018-032.html
)
		
Array
(
    [content] => caf-mgt-2018-032
)
		
Array
(
)