บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด

ประกาศ แจ้งปิดสำนักงานสาขาเมืองทองธานีเต็มรูปแบบ

CAF.MGT2020/024
วันที่ 24 มีนาคม 2563
เรื่อง
แจ้งปิดสำนักงานสาขาเมืองทองธานีเต็มรุูปแบบ
เรียน
ลูกค้าผู้มีอุปการคุณทุกท่าน

ตามที่ท่านได้มอบความไว้วางใจให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด เป็นผู้ให้บริการด้านการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้น บริษัทใคร่ขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทมีความประสงค์ยุติการดำเนินธุรกรรมและปิดสำนักงานสาขาเมืองทองธานีเป็นการถาวร ซึ่งมีที่ทำการสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 50/825 หมู่ที่ 9 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยการปิดสำนักงานสาขาเมืองทองจะมีผลตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2563 เป็นต้นไป ทั้งนี้ บริษัทยังคงเปิดดำเนินการตามปกติ โดยการให้บริการและการติดต่อสื่อสาร ท่านสามารถติดต่อไปยังผู้แนะนำการลงทุนที่เป็นผู้ให้บริการท่าน หรือที่หน่วยงานกลางของบริษัท หมายเลขโทรศัพท์ 02-618-0808, 02-618-0888 บริษัทใคร่ขอถือโอกาสขอบคุณท่านผู้มีอุปการะคุณ และขอยืนยันว่าบริษัทยังคงมุ่งมั่นในการให้บริการที่ดีต่อท่านเสมอ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวราวุธ เบญจาพุทธารักษ์)

กรรมการผู้จัดการ


เอกสารประกอบ : ดาวน์โหลด

ประกาศอื่น

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด ให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจอย่างระมัดระว...

นโยบายการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน
นโยบายการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน

บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด ให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจอย่างระมัดระว...

Array
(
)
		
Array
(
    [sesCAFXXSLAT] => 1603653349
    [CAFXSI18NX] => th
    [_csrf] => 7f46d09fe7db95bd12a2f98c6d66bb15
    [CAFXSFEREF] => https://www.caf.co.th/announcement/caf-mgt-2020-024.html
)
		
Array
(
    [content] => caf-mgt-2020-024
)
		
Array
(
)