บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด

ประกาศ แจ้งปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากหลักประกันบริษัท

CAF.MGT2020/038
วันที่ 10 มิถุนายน 2563
เรื่อง
แจ้งปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากหลักประกันบริษัท
เรียน
ลูกค้าผู้มีอุปการคุณทุกท่าน

บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด ขอประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากหลักประกันบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับบริษัท โดยจะคิดอัตราดอกเบี้ยให้กับลูกค้า ดังนี้

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากหลักประกัน 0.15 (ร้อยละต่อปี)

ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลง

ขอแสดงความนับถือ

(นายวราวุธ เบญจาพุทธารักษ์)

กรรมการผู้จัดการ


เอกสารประกอบ : ดาวน์โหลด

ประกาศอื่น

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด ให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจอย่างระมัดระว...

นโยบายการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน
นโยบายการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน

บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด ให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจอย่างระมัดระว...

Array
(
)
		
Array
(
    [sesCAFXXSLAT] => 1603367704
    [CAFXSI18NX] => th
    [_csrf] => f8115e52d1c7604eba8b9a2c5614bd1d
    [CAFXSFEREF] => https://www.caf.co.th/announcement/caf-mgt-2020-038.html
)
		
Array
(
    [content] => caf-mgt-2020-038
)
		
Array
(
)