บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด

ประกาศ CAF กลับมาปฏิบัติงาน ณ สำนักงานตามปกติ

CAF.MGT2020/039
วันที่ 29 มิถุนายน 2563
เรื่อง
CAF กลับมาปฏิบัติงาน ณ สำนักงานตามปกติ
เรียน
ลูกค้าผู้มีอุปการคุณทุกท่าน

ตามที่บริษัทหลักบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด (CAF) ได้ให้พนักงานทุกคนปฎิบัติงาน "Work from Home" เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563 เป็นต้นมา

บัดนี้ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยดีขึ้นตามลำดับ บริษัทหลักบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด ได้ยกเลิกการปฎิบัติงาน Work from Home และให้พนักงานทุกคนเข้ามาปฎิบัติงาน ณ สำนักงานตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป โดย CAF เปิดให้บริการเวลา 8.30-17.30 น. ทุกวันทำการจันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัดฤกษ์) ดังเอกสารที่แนป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวราวุธ เบญจาพุทธารักษ์)

กรรมการผู้จัดการ


เอกสารประกอบ : ดาวน์โหลด

ประกาศอื่น

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด ให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจอย่างระมัดระว...

นโยบายการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน
นโยบายการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน

บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด ให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจอย่างระมัดระว...

Array
(
)
		
Array
(
    [sesCAFXXSLAT] => 1601050847
    [CAFXSI18NX] => th
    [_csrf] => b4d8a2d30e60e700975642b90fd84554
    [CAFXSFEREF] => https://www.caf.co.th/announcement/caf-mgt-2020-039.html
)
		
Array
(
    [content] => caf-mgt-2020-039
)
		
Array
(
)