บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด

ประกาศ แจ้งราคา (Strike Price) ของ SET50 Index Options

TFEX-PS-0008/2563
วันที่ 18 มีนาคม 2563
เรื่อง
การกำหนดจำนวนระดับราคาใช้สิทธิ (Strike Price) ของ SET50 Index Options
เรียน
บริษัทสมาชิกตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) ขอนำส่งประกาศ เรื่อง การกำหนดจำนวนระดับราคาใช้สิทธิ (Strike Price) ของ SET50 Index Options ที่มีการปรับปรุงการกำหนดจำนวนราคาใช้สิทธิ (Strike Price) สำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า SET50 Index Options ทุกสัญญา (Contract Month Series) โดยสรุปได้ดังนี้

- จากเดิม At-the-money 1 series, In-the-money และ Out-of-the-money ไม่น้อยกว่า 2 series (2-1-2)
- เปลี่ยนเป็น At-the-money 1 series In-the-money และ Out-of-the-money ไม่น้อยกว่า 4 series (4-1-4)

ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป (รายละเอียดตามประกาศแนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฯ)


เอกสารประกอบ : ดาวน์โหลด
เอกสารประกอบ : ดาวน์โหลด

ประกาศอื่น

แจ้งลูกค้าติดต่อเจ้าหน้าที่ กรณี Work from Home (การระบาดระลอกใหม่)
แจ้งลูกค้าติดต่อเจ้าหน้าที่ กรณี Work from Home (การระบาดระลอกใหม่)

ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ได้ทวีความรุนแรงขึ้นและพบว่ามีการแพร่ระ...

แจ้งปิดสาขาหาดใหญ่
แจ้งปิดสาขาหาดใหญ่

ตามที่ท่านได้มอบความไว้วางใจให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด เป็นผู้ให...

Array
(
)
		
Array
(
    [sesCAFXXSLAT] => 1614224449
    [CAFXSI18NX] => th
    [_csrf] => ec7d041f6de819bbb47301f04beb843a
    [CAFXSFEREF] => https://www.caf.co.th/announcement/tfex-ps-0008-2563.html
)
		
Array
(
    [content] => tfex-ps-0008-2563
)
		
Array
(
)