บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด

สัมมนา

สัมมนาที่ผ่านมา
Whoops! There was an error.
Whoops \ Exception \ ErrorException (E_NOTICE)
Trying to get property 'num_rows' of non-object Whoops\Exception\ErrorException thrown with message "Trying to get property 'num_rows' of non-object" Stacktrace: #2 Whoops\Exception\ErrorException in /home/cafcoth/domains/caf.co.th/private_html/template/page-seminar.php:192 #1 Whoops\Run:handleError in /home/cafcoth/domains/caf.co.th/private_html/template/page-seminar.php:192 #0 require_once in /home/cafcoth/domains/caf.co.th/private_html/seminar.php:151
Stack frames (3)
2
Whoops\Exception\ErrorException
/template/page-seminar.php192
1
Whoops\Run handleError
/template/page-seminar.php192
0
require_once
/seminar.php151
/home/cafcoth/domains/caf.co.th/private_html/template/page-seminar.php
if($numSEL > 0) {
  if(isset($_GET["page"])) {
    $numPAG = $_GET["page"];
  } else {
    $numPAG = 1;
  }
  
  if(isset($numPAG)) {
    $numSTA = ($numPAG - 1) * $limSEL;
  } else {
    $numSTA = 0;
  }
  
  $pagPRE = $numPAG - 1;
  $pagNEX = $numPAG + 1;
  $pagLEN = ceil($numSEL / $limSEL);
  $pagBEN = $pagLEN - 1;
  $strSQL .= " ORDER BY `seminar_id` DESC LIMIT " . $numSTA . ", " . $limSEL;
  $exeREC = $exeCONDATCOM->query($strSQL);
  $numROW = $exeREC->num_rows;
  $numREC = 1;
  
  while($objREC = $exeREC->fetch_array(MYSQLI_ASSOC)) {
    echo "      <div class=\"row\">\n";
    echo "        <div class=\"col-md-5\">\n";
    echo "          <a href=\"" . $conGLODNSWWW . "/seminar/" . $objREC["seminar_sl"] . ".html\" title=\"" . $objREC["seminar_na"] . "\" data-toggle=\"tooltip\"><img src=\"" . ($objREC["seminar_im"] != "" ? $objREC["seminar_im"] : $wwwCFG["PNID"]["SEM"]) . "\" alt=\"" . $objREC["seminar_na"] . "\" class=\"img-fluid rounded mb-3 mb-md-0\"></a>\n";
    echo "        </div>\n";
    echo "        <div class=\"col-md-7\">\n";
    echo "          <h3 title=\"" . $objREC["seminar_na"] . "\" data-toggle=\"tooltip\" class=\"text-truncate\">" . $objREC["seminar_na"] . "</h3>\n";
    echo "          " . $objREC["seminar_mt"] . "\n";
    echo "          <p class=\"text-right\">\n";
    echo "            <a href=\"" . $conGLODNSWWW . "/seminar/" . $objREC["seminar_sl"] . ".html\" title=\"" . L::COMMON_SEMINAR_DETAILS . "\" data-toggle=\"tooltip\" class=\"btn btn-outline-primary caf-btn\" role=\"button\">" . L::COMMON_SEMINAR_DETAILS . "</a>\n";
    
    /*
    if($objREC["seminar_ss"] == "upcoming" && $objREC["seminar_or"] == "open") {
      echo "            <a href=\"" . $conGLODNSWWW . "/seminar-landing-" . $objREC["seminar_id"] . ".html\" title=\"" . L::COMMON_SEMINAR_REGISTER . "\" data-toggle=\"tooltip\" class=\"btn btn-outline-danger caf-btn\" role=\"button\">" . L::COMMON_SEMINAR_REGISTER . "</a>\n";
    } elseif($objREC["seminar_ss"] == "upcoming" && $objREC["seminar_or"] == "full") {
      echo "            <a href=\"#\" class=\"btn btn-outline-secondary caf-btn disabled\" title=\"" . L::COMMON_SEMINAR_FULL . "\" data-toggle=\"tooltip\" role=\"button\">" . L::COMMON_SEMINAR_FULL . "</a>\n";
    }
    */
/home/cafcoth/domains/caf.co.th/private_html/template/page-seminar.php
if($numSEL > 0) {
  if(isset($_GET["page"])) {
    $numPAG = $_GET["page"];
  } else {
    $numPAG = 1;
  }
  
  if(isset($numPAG)) {
    $numSTA = ($numPAG - 1) * $limSEL;
  } else {
    $numSTA = 0;
  }
  
  $pagPRE = $numPAG - 1;
  $pagNEX = $numPAG + 1;
  $pagLEN = ceil($numSEL / $limSEL);
  $pagBEN = $pagLEN - 1;
  $strSQL .= " ORDER BY `seminar_id` DESC LIMIT " . $numSTA . ", " . $limSEL;
  $exeREC = $exeCONDATCOM->query($strSQL);
  $numROW = $exeREC->num_rows;
  $numREC = 1;
  
  while($objREC = $exeREC->fetch_array(MYSQLI_ASSOC)) {
    echo "      <div class=\"row\">\n";
    echo "        <div class=\"col-md-5\">\n";
    echo "          <a href=\"" . $conGLODNSWWW . "/seminar/" . $objREC["seminar_sl"] . ".html\" title=\"" . $objREC["seminar_na"] . "\" data-toggle=\"tooltip\"><img src=\"" . ($objREC["seminar_im"] != "" ? $objREC["seminar_im"] : $wwwCFG["PNID"]["SEM"]) . "\" alt=\"" . $objREC["seminar_na"] . "\" class=\"img-fluid rounded mb-3 mb-md-0\"></a>\n";
    echo "        </div>\n";
    echo "        <div class=\"col-md-7\">\n";
    echo "          <h3 title=\"" . $objREC["seminar_na"] . "\" data-toggle=\"tooltip\" class=\"text-truncate\">" . $objREC["seminar_na"] . "</h3>\n";
    echo "          " . $objREC["seminar_mt"] . "\n";
    echo "          <p class=\"text-right\">\n";
    echo "            <a href=\"" . $conGLODNSWWW . "/seminar/" . $objREC["seminar_sl"] . ".html\" title=\"" . L::COMMON_SEMINAR_DETAILS . "\" data-toggle=\"tooltip\" class=\"btn btn-outline-primary caf-btn\" role=\"button\">" . L::COMMON_SEMINAR_DETAILS . "</a>\n";
    
    /*
    if($objREC["seminar_ss"] == "upcoming" && $objREC["seminar_or"] == "open") {
      echo "            <a href=\"" . $conGLODNSWWW . "/seminar-landing-" . $objREC["seminar_id"] . ".html\" title=\"" . L::COMMON_SEMINAR_REGISTER . "\" data-toggle=\"tooltip\" class=\"btn btn-outline-danger caf-btn\" role=\"button\">" . L::COMMON_SEMINAR_REGISTER . "</a>\n";
    } elseif($objREC["seminar_ss"] == "upcoming" && $objREC["seminar_or"] == "full") {
      echo "            <a href=\"#\" class=\"btn btn-outline-secondary caf-btn disabled\" title=\"" . L::COMMON_SEMINAR_FULL . "\" data-toggle=\"tooltip\" role=\"button\">" . L::COMMON_SEMINAR_FULL . "</a>\n";
    }
    */
/home/cafcoth/domains/caf.co.th/private_html/seminar.php
    echo "</html>";
    
    $exeCHK->free();
  } else {
    echo "<!doctype html>\n";
    echo "<html lang=\"" . L::SITE_1LOCALE . "\" prefix=\"og: http://ogp.me/ns#\">\n";
    echo "<head>\n";
    echo "<title>" . L::TITLE_SEMINAR . " | " . L::SITE_NAME . "</title>\n";
    
    require_once($conGLOBALOBD . "/template/global-tag-meta.php");
    require_once($conGLOBALOBD . "/template/global-tag-link.php");
    require_once($conGLOBALOBD . "/template/global-tag-style.php");
    require_once($conGLOBALOBD . "/template/global-tag-script.php");
    
    echo "</head>\n\n";
    echo "<body id=\"page-top\">\n";
    
    require_once($conGLOBALOBD . "/template/body-template-script-top.php");
    require_once($conGLOBALOBD . "/template/body-template-navbar.php");
    require_once($conGLOBALOBD . "/template/page-seminar.php");
    require_once($conGLOBALOBD . "/template/body-template-footer.php");
    require_once($conGLOBALOBD . "/template/body-template-toasts.php");
    require_once($conGLOBALOBD . "/template/body-template-modal.php");
    require_once($conGLOBALOBD . "/template/body-template-script-bottom.php");
    
    echo "</body>\n";
    echo "</html>";
  }
}
 
require_once("include/database-disconnect.php");

Environment & details:

เฟ้นหา LTF&RMF กองเด็ด ด้วยระบบ Best-In-Class
TD SEQUENTIAL FIBONACCI & VOLUME ZONE TRADING
Key Value
page 0
empty
empty
empty
Key Value
CAFXSLATXX 1573795805
CAFXSI18NX th
CAFXSFEREF https://www.caf.co.th/seminar-page-0.html
Key Value
USER cafcoth
HOME /home/cafcoth
SCRIPT_NAME /seminar.php
REQUEST_URI /seminar-page-0.html
QUERY_STRING page=0
REQUEST_METHOD GET
SERVER_PROTOCOL HTTP/1.0
GATEWAY_INTERFACE CGI/1.1
REDIRECT_QUERY_STRING page=0
REDIRECT_URL /seminar-page-0.html
REMOTE_PORT 48774
SCRIPT_FILENAME /home/cafcoth/domains/caf.co.th/private_html/seminar.php
CONTEXT_DOCUMENT_ROOT /home/cafcoth/domains/caf.co.th/private_html
CONTEXT_PREFIX
REQUEST_SCHEME https
DOCUMENT_ROOT /home/cafcoth/domains/caf.co.th/private_html
REMOTE_ADDR 18.205.96.39
SERVER_PORT 443
SERVER_ADDR 27.254.140.174
SERVER_NAME www.caf.co.th
SERVER_SOFTWARE Apache/2
SERVER_SIGNATURE
PATH /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin
HTTP_ACCEPT_ENCODING gzip
HTTP_ACCEPT_LANGUAGE en-US,en;q=0.5
HTTP_ACCEPT text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
HTTP_USER_AGENT CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
HTTP_CONNECTION close
HTTP_X_FORWARDED_FOR 18.205.96.39
HTTP_HOST www.caf.co.th
HTTP_X_ACCEL_INTERNAL /nginx_static_files
proxy-nokeepalive 1
HTTPS on
SITE_WEBMASTER_URI mailto:contact@caf.co.th
SERVER_ADMIN webmaster@caf.co.th
APPLICATION_ENV production
HTTP_AUTHORIZATION
protossl
UNIQUE_ID Xc433eHFKuATNFijtiT7zwAAAXg
REDIRECT_STATUS 200
REDIRECT_HTTPS on
REDIRECT_SITE_WEBMASTER_URI mailto:contact@caf.co.th
REDIRECT_SERVER_ADMIN contact@caf.co.th
REDIRECT_APPLICATION_ENV production
REDIRECT_HTTP_AUTHORIZATION
REDIRECT_protossl
REDIRECT_UNIQUE_ID Xc433eHFKuATNFijtiT7zwAAAXg
FCGI_ROLE RESPONDER
PHP_SELF /seminar.php
REQUEST_TIME_FLOAT 1573795805.6331
REQUEST_TIME 1573795805
empty
0. Whoops\Handler\PrettyPageHandler