บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด

Circuit Breaker @TFEX จะเกิดขึ้นเมื่อ???

Circuit Breaker @TFEX จะเกิดขึ้นเมื่อ???

เผยแพร่เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2563


ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจพิจารณาหยุดการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าใดเป็นการชั่วคราวเมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

 1. เมื่อมีการหยุดการซื้อขายสินค้าอ้างอิงอันเป็นผลมาจากการทำงานของระบบ circuit breaker ของตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดซื้อขายสินค้าอ้างอิง หรือเมื่อมีการสั่งห้ามการซื้อหรือขายสินค้าอ้างอิงเป็นการชั่วคราว หรือเมื่อมีการดำเนินการอื่นใดในทำนองเดียวกัน
 2. เมื่อไม่มีสินค้าอ้างอิง หรือเมื่อสินค้าอ้างอิงมีการเปลี่ยนแปลงอันอาจกระทบต่อความสามารถในการใช้คำนวณราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้
 3. เมื่อมีเหตุการณ์อื่นๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อการดำรงอยู่ของสินค้าอ้างอิงหรือความสามารถในการใช้เป็นสินค้าอ้างอิงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้น

สรุปดูที่สินค้าอ้างอิงเป็นหลักนะครับ

การหยุดการซื้อขายเป็นการชั่วคราวกรณี Circuit Breaker

กรณีที่สภาวะการซื้อขายมีความผันผวนรุนแรง ราคาหลักทรัพย์โดยรวมเปลี่ยนแปลงลดลงมาก เพื่อให้นักลงทุนมีเวลาในการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารที่มีผลกระทบต่อการลงทุนอย่างครบถ้วน ตลาดหลักทรัพย์จะหยุดทำการซื้อขายโดยอัตโนมัติเป็นการชั่วคราว ตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 


ครั้งที่ 1 เมื่อ SET Index เปลี่ยนแปลงลดลงถึง 10% ของค่าดัชนีปิดในวันทำการก่อนหน้าตลาดหลักทรัพย์ จะพักการซื้อขายหลักทรัพย์ทั้งหมดเป็นเวลา 30 นาที และ


ครั้งที่ 2 เมื่อ SET Index เปลี่ยนแปลงลดลงถึง 20% (ลดลงอีก 10%) ของค่าดัชนีปิดใน วันทำการก่อนหน้าตลาดหลักทรัพย์จะพักการซื้อขายหลักทรัพย์ทั้งหมดเป็นเวลา 1 ชั่วโมง และหลังจากการทำงานครั้งที่ 2 ของ Circuit Breaker แล้วตลาดหลักทรัพย์จะเปิดให้ทำการซื้อขายต่อไป จนถึงเวลาปิดทำการตามปกติโดยไม่มีการหยุดพักการซื้อขายอีก


หากระยะเวลาในรอบการซื้อขายที่ Circuit Breaker ทำงานนั้นเหลือไม่ถึง 30 นาที หรือ 1 ชั่วโมง ก็ให้หยุดพัก การซื้อขายเพียงระยะเวลาที่เหลือในรอบการซื้อขายนั้นแล้วเปิดให้ซื้อขายหลักทรัพย์ได้ตามปกติในรอบ การซื้อขายถัดไป

ทั้งนี้ อาจมีบางช่วงเวลาที่หลักทรัพย์ที่มีสินทรัพย์อ้างอิงต่างประเทศ (Cross-border Products) อาจเปิดซื้อขายไม่ตรงกันกับหลักทรัพย์อื่นๆ เนื่องจากไม่มีช่วงเวลาพักการซื้อขายระหว่างวัน (Non intermission)

เปิดบัญชี TFEX
พร้อมรับสิทธิพิเศษทันที !!
Array
(
)
		
Array
(
  [sesCAFXXSLAT] => 1586046947
  [CAFXSI18NX] => th
  [_csrf] => 74b90a0cb7a26e82bf15db8bb05163cc
  [CAFXSFEREF] => https://www.caf.co.th/article/circuit-breaker-tfex.html
)
		
Array
(
  [content] => circuit-breaker-tfex
)
		
Array
(
)