บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด

เจาะลึกสภาพัฒน์ในมุมมองสิ้นปี 62 และคาดการณ์ปี 63

เจาะลึกสภาพัฒน์ในมุมมองสิ้นปี 62 และคาดการณ์ปี 63

เผยแพร่เมื่อ วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562


เสถียรภาพทางเศรษฐกิจปี 62 ยังอยู่ในเกณฑ์ดี โดยอัตราการว่างงานยังอยู่ในระดับต่ำ 1.1% อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยอยู่ที่ 0.6%  บัญชีเดินสะพัดเกินดุล 9.1 พันล้านดอลลาร์ สรอ. (2.8 แสนล้านบาท) หรือ 6.8%  ของ GDP เงินทุนสำรองระหว่างประเทศ ณ สิ้นเดือนกันยายน 2562 อยู่ที่ 220.5 พันล้านดอลลาร์ สรอ. และหนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือนกันยายน 2562 มีมูลค่าทั้งสิ้น 6,902 พันล้านบาท หรือ 40.9%  ของ GDP

และเศรษฐกิจไทยปี 2562 คาดว่าจะขยายตัว 2.6% โดยการบริโภคภาคเอกชน และการลงทุนรวมขยายตัว 4.3% และ 2.7% ตามลำดับ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยอยู่ที่ 0.8% และบัญชีเดินสะพัดเกินดุล 6.2% ของ GDP

ทั้งนี้ สิ่งที่ฉุดเศรษฐกิจไทย คือ สงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีนทำให้คู่ค้าของไทยชะลอการซื้อสินค้า ทำให้มูลค่าการส่งออกสินค้าจะลดลง -2.0%

  ประมาณการ ปี 62 ประมาณการ ปี 63
ณ 19 ส.ค.62 ณ 18 พ.ย.62
อัตราการขยายตัวของ GDP 2.7-3.2% 2.6% 2.7-3.7%
การลงทุนรวม 3.8% 2.7% 4.8%
เอกชน 3.7% 2.8% 4.2%
รัฐ 4.0% 2.3% 6.5%
การบริโภคเอกชน 4.2% 4.3% 3.7%
การอุปโภคภาครัฐบาล 2.2% 2.2% 2.6%
ส่งออกสินค้า (%) -1.2% -2.0% 2.3%
นำเข้าสินค้า (%) -1.6% -3.6% 3.5%
ดุลการค้า (พันล้านเหรียญฯ) 32.0 25.6 23.0
ดุลบัญชีเดินสะพัดต่อ GDP (%) 5.9% 6.2% 5.6%
อัตราเงินเฟ้อทั่วไป (%) 0.7-1.2% 0.8% 0.5-1.5%


ขณะที่ในปี 63 เศรษฐกิจไทยปี 2563 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 2.7 – 3.7 โดยมีแรงสนับสนุนสำคัญ 3 อย่าง

 1. การปรับตัวดีขึ้นอย่างช้า ๆ ของการส่งออก และการปรับตัวของภาคการส่งออกต่อมาตรการกีดกันทางการค้าที่จะมีความชัดเจนมากขึ้น คาดว่ามูลค่าการส่งออกสินค้าในรูปเงินดอลลาร์ สรอ. คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 2.3 ปรับตัวดีขึ้นจากการลดลงร้อยละ 2.0 ในปี 2562
 2. การดำเนินมาตรการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภาครัฐ คาดว่าจะขยายตัว 6.2% สอดคล้องกับกรอบวงเงินงบรายจ่ายลงทุนภายใต้งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2563 ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.9 จากปีงบประมาณ 2562
 3. การปรับตัวดีขึ้นของภาคการท่องเที่ยว ทั้งนี้ คาดว่ามูลค่าการส่งออกสินค้าจะขยายตัวร้อยละ 2.3 การบริโภคภาคเอกชน และการลงทุนรวมขยายตัวร้อยละ 3.7 และร้อยละ 4.8 ตามลำดับ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยอยู่ในช่วงร้อยละ 0.5 – 5 และบัญชีเดินสะพัดเกินดุลร้อยละ 5.6 ของ GDP

ประเด็นที่ต้องจับตา ปี 2563 ของไทย

– จะมีมาตรการอะไรที่ทำให้การขับเคลื่อนการส่งออกให้สามารถขยายตัวได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 3.0

– มาตรการภาคการท่องเที่ยวที่สามารถทำให้ขยายตัวและสนับสนุนเศรษฐกิจในภาพรวมได้อย่างต่อเนื่อง

– มาตรการสร้างความเชื่อมั่นและสนับสนุนการขยายตัวของการลงทุนภาคเอกชน

– การดูแลเกษตรกร กำลังแรงงาน ผู้มีรายได้น้อย วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และเศรษฐกิจฐานราก

แหล่งข้อมูล : สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

✒️ บทความโดย ธนะเกียรติ ปฐมะพงษ์
⭐️ นักวิเคราะห์ด้านการลงทุนปัจจัยพื้นฐานสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
▶️ บลป. คลาสสิก ออสสิริส

เปิดบัญชี TFEX
พร้อมรับสิทธิพิเศษทันที !!
Array
(
)
		
Array
(
  [sesCAFXXSLAT] => 1601408781
  [CAFXSI18NX] => th
  [_csrf] => e14175d2c246f83bc491e8aa637b2be9
  [CAFXSFEREF] => https://www.caf.co.th/article/delve-into-the-development-of-the-environment-in-the-end-of-year-62-and-forecast-for-the-year-63.html
)
		
Array
(
  [content] => delve-into-the-development-of-the-environment-in-the-end-of-year-62-and-forecast-for-the-year-63
)
		
Array
(
)