บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด

บทความ

Circuit Breaker @TFEX จะเกิดขึ้นเมื่อ???

Circuit Breaker @TFEX จะเกิดขึ้นเมื่อ???

ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจพิจารณาหยุดการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าใดเป็นการชั่วคราวเมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ เมื่อมีการหยุดการซื้อขายสินค้าอ้างอิงอันเป็นผลมาจากการทำงานของระบบ circuit breaker ของตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดซื้อขายสินค้าอ้...

อ่านเพิ่มเติม →